Privātuma politika

Privātuma politika

SIA Rotu Pļava apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:
• Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
• citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
• saskaņā ar šo Privātuma politiku.
Ar šo Privātuma politiku SIA Rotu Pļava sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).
1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.
1.4. Pārzinis – SIA Rotu Pļava, turpmāk Rotu Pļava
1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (Rotu Pļava) vārdā apstrādā personas datus.
1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.
1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.
1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu Rotu Pļava mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis Rotu Pļava, reģ. Nr. 40203541671 , juridiskā adrese: Kāpu iela 3a, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
2.2. Personas datu apstrādātājs ir Rotu Pļava, kura apstrādā personas datus, un kura ir apņēmusies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

3.1. Rotu Pļava apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus Rotu Pļava pakalpojumus klients vēlas izmantot.
3.2. Rotu Pļava apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:
3.2.1.  klienta personas datu apstrāde Rotu Pļava jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā;
3.2.2.  klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;
3.2.3.  klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).
3.2.4.  klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).
3.3. Rotu Pļava e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – Rotu Pļava var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.
3.4.  Rotu Pļava jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā, Rotu Pļava atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.
3.5.  Rotu Pļava publicitātes veicināšanai Rotu Pļava rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, tirgi, darbnīca, u.tml. ) Rotu Pļava var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.


4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Rotu Pļava iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.
4.2. Rotu Pļava iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:
4.2.1.  adrese – informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī Rotu Pļava e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;
4.2.2.  mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma Rotu Pļava e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par Rotu Pļava e-veikalā pasūtīto preču piegādi;
4.2.3.  e-pasts – Rotu Pļava jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; paziņojumu, kas nepieciešami Rotu Pļava e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu Rotu Pļava e-veikalā;
4.2.4.  fotoattēls – Rotu Pļava publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.
4.2.5.  Rotu Pļava informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus Rotu Pļava piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā Rotu Pļava iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem Rotu Pļava  e-veikalā, ja klients tam ir piekritis.

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. Rotu Pļava veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:
5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida Rotu Pļava ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt Rotu Pļava piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
Izsūtot aicinājumus uz Rotu Pļava rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros Rotu Pļava publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, Rotu Pļava ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.
5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, Rotu Pļava ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

6. Personas datu saņēmēji

6.1. Rotu Pļava, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, Rotu Pļava izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:
6.1.1. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;
6.1.2. personām, kuras sniedza Rotu Pļava pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

7. Rotu Pļava sīkdatņu politika

7.1. Rotu Pļava mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.
7.2. Rotu Pļava izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas Rotu Pļava mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām Rotu Pļava mājaslapā.

8. Klienta tiesības saistībā ar Rotu Pļava veikto personas datu apstrādi

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt Rotu Pļava, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot Rotu Pļava izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.
8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), Rotu Pļava nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.
8.3. Ievērojot to, ka Rotu Pļava ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt Rotu Pļava šādos veidos:

8.3.1. Nosūtot atsaukumu uz Rotu Pļava [email protected], parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.
8.3.2. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz Rotu Pļava juridisko adresi: Kāpu iela 3a, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111 , norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī Rotu Pļava darbnīcā.
8.4.  Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret Rotu Pļava veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt Rotu Pļava veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu Rotu Pļava kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.2. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt Rotu Pļava:
8.4.1. izsniegt Rotu Pļava rīcībā esošos personas datus par klientu;
8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;
8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi.
8.5 Klientam ir tiesības iegūt no Rotu Pļava informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām Rotu Pļava ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.
8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar Rotu Pļava veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. Rotu Pļava var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Rotu Pļava mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.